Publications

Conference Papers

 1. Tracking Multiple Deformable Objects in Egocentric Videos
  Mingzhen Huang, Xiaoxing Li, Jun Hu, Honghong Peng, Siwei Lyu
  CVPR 2023
  [Paper] [Page] [Code]
 2. Forward Propagation, Backward Regression and Pose Association for Hand Tracking in the Wild
  Mingzhen Huang, Supreeth Narasimhaswamy, Saif Vazir, Haibin Ling, Minh Hoai
  CVPR 2022
  [Paper] [Page] [Code]
 3. Text-Image De-contextualization Detection Using Vision-Language Models
  Mingzhen Huang, Shan Jia, Ming-Ching Chang, Siwei Lyu
  ICASSP 2022
  [Paper]
 4. Language-guided Human Motion Synthesis with Atomic Actions.
  Yuanhao Zhai, Mingzhen Huang, Tianyu Luan, Lu Dong, Ifeoma Nwogu, Siwei Lyu, David Doermann and Junsong Yuan
  ACM Multimedia, 2023
  [Paper (coming)]
 5. Whose Hands are These? Hand Detection and Hand-Body Association in the Wild
  Supreeth Narasimhaswamy, Thanh Nguyen, Mingzhen Huang, Minh Hoai
  CVPR 2022
  [Paper] [Page] [Code]
 6. Variational Feature Disentangling for Fine-Grained Few-Shot Classification
  Jingyi Xu, Hieu Le, Mingzhen Huang, ShahRukh Athar, Dimitris Samaras
  ICCV 2021
  [Paper] [Code]

Journal Papers

 1. LaSOT: A High-quality Large-scale Single Object Tracking Benchmark
  Heng Fan, Hexin Bai, Liting Lin, Fan Yang, Peng Chu, Ge Deng, Sijia Yu, Harshit, Mingzhen Huang, Juehuan Liu, Yong Xu, Chunyuan Liao, Lin Yuan, Haibin Ling
  IJCV 2020
  [Paper] [Page]